Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade Märjamaa vallale üleandmise avalik tutvustus

12. detsembril 2016. aastal pöördusid Raikküla valla Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku küla elanikud Raikküla Vallavolikogu, Raikküla Vallavalitsuse ja Märjamaa Vallavalitsuse poole kirjaliku sooviga ühineda Märjamaa vallaga.
Pöördumisel oli 33 allkirja, nimetatud kolmes külas elas 01.12.2016 seisuga Rahvastikuregistri andmetel 66 inimest.
Raikküla Vallavalitsus korraldas Riidaku külas 24. jaanuaril 2017 kolme küla elanike rahvakoosoleku , et selgitada välja külade elanike meelsus, kuulata nende arvamusi ja põhjendusi.
Koosolekut juhtisid Raikküla Vallavolikogu esimees Anne Kalf, vallavanem Anne Leht ning maa- ja keskkonnanõunik Tiit Olju.
Arutelu tulemusena jäi kõlama Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade elanike soov kuuluda Märjamaa valla koosseisu. Oma soovi kinnitas hiljem allkirjaga veel 7 elanikku. Kui arvestada ka kinnistuomanike arvamusega, siis soovib Märjamaa valla koosseisu arvamist 40 elanikku.

Rahvastikuregistri andmetel elab seisuga 01.01.2017 Kõrvetaguse külas 16 inimest, Pühatu külas 30 inimest ja Riidaku külas 20 inimest(kokku 66). Hääleõiguslikke elanikke on kolmes külas seisuga 24.01.2017 kokku 54, kellest 30 (55,56%) andis nõusoleku liikumiseks Märjamaa valda. Peamine põhjendus – ajalooline kuuluvus. See teema on nendes külades päevakorral olnud aastaid.

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 2 punkti 1 järgi saab haldusüksuse piire muuta territooriumiosa ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisega.
Lähtudes eeltoodust ning juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 2 punktist 1, § 7 lg 4 ja § 81 lg 1  otsustas Raikküla Vallavolikogu oma 26.01.2017 otsusega nr 137
• Esitada ettepanek Märjamaa Vallavolikogule läbirääkimiste alustamiseks piiride muutmiseks Raikküla valla külade (Riidaku, Pühatu ja Kõrvetaguse) üleandmiseks Märjamaa valla koosseisu 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimise käigus.

Teemakohane artikkel pealkirjaga „Raikküla andis kolme küla üleminekuks rohelise tule“ ilmus 01.02.2017 ajalehes „Raplamaa Sõumid“.
Otsusega nr 137 saab tutvuda Raikküla valla dokumendiregistris.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 81  lõike 2 (ettepaneku saanud volikogu esitab ettepaneku teinud volikogule kahe kuu jooksul ettepaneku saamisest arvates otsuse piiride muutmise algatamisega nõustumise või sellest keeldumise kohta), arvestades Raikküla Vallavolikogu ettepanekut ja kuulanud ära volikogu liikmete arvamused
otsustas Märjamaa Vallavolikogu oma 21.02.2017 otsusega nr 220
•    Nõustuda Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsusega nr 137 tehtud ettepanekuga algatada piiride muutmise menetlus Raikküla valla Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmiseks Märjamaa vallale.

13. märtsil 2017 toimus Raikküla vallamajas töökoosolek Raikküla valla piiride muutmise osas, kus osalesid Märjamaa valla juhtkomisjoni liikmed: Märjamaa Vallavolikogu esimees Urmas Kristal, vallavolikogu sekretär Janika Liländer, vallavolikogu liige Ülo Olm, Märjamaa vallavanem Villu Karu, abivallavanem Triin Matsalu, vallasekretär Maigi Linna ja vallavalitsuse liige Lea Laurits.
Raikküla valla poolt osalesid Raikküla Vallavolikogu esimees Anne Kalf, Raikküla vallavanem Anne Leht, Raikküla vallasekretär Ülle Sale ning maa- ja keskkonnanõunik Tiit Olju.
Lähiajal toimub Raikküla valla Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade elanike arvamuse väljaselgitamine Raikküla Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

 

 
Teated

23.-24.04.2017 elanike küsitluse lõpptulemus

(e-hääled + paberhääletus).
Rahvahääletuse tulemused Rapla valla lehel.


Alates 10. aprillist 2017 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor Raikküla vallas.
Lähemalt loe siit.

Hajaasustuse programmist toetatud projektid.


Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmine Märjamaa vallale.

Avalik tutvustus
Küsitluse korraldamine
Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 137
Raikküla Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 52
Raikküla Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 46
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (piiride muutmine) EELNÕU
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (küsitluse tulemuste kinnitamine) EELNÕU ja LISA

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2017 määrus nr 84 „Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega"


29. mail 2014 võttis Raikküla Vallavolikogu vastu määruse nr 13 "Lumetõrje teostamise kord Raikküla valla erateedel".
Erateel lumetõrjetööde teostamiseks tuleb hiljemalt 01. septembriks esitada vormikohane avaldus Raikküla Vallavalitsusele.
Kui olete eelmistel hooaegadel juba avalduse esitanud, siis korduvalt enam esitada pole vaja.


Raikküla Vallavalitsus müüb otsustuskorras Postimaja kinnistu Purku küla keskuses.Kinnistul asub kivimaja, krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist. Ehitusalune pind 327 m2, kõrgus 2.90 m, netopind 265 m2. Lähedal asub kauplus, raamatukogu, lasteaed ja bussijaam. Raplast 17 km. Lisainfo telefonil 511 6033 (Uno Markson) ja Kinnisvaraportaalis.


Viimati lisatud pildid