Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine“ ja KSH aruande avalik väljapanek

Rapla maavanem võttis 29.06.2016 korraldusega nr 1-1/16/429 vastu Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine” ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku. Avalikul väljapaneku raames oodatakse kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahendusele ja KSH aruandele kõigilt huvilistelt Rapla Maavalitsuse aadressil Tallinna mnt 14, 79513 RAPLA või elektronposti aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. Planeering algatati Vabariigi Valitsuse 12.04.2012. a korraldusega nr 173 „Maakonnaplaneeringu koostamise algatamine Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks”. Rapla maavanem algatas maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) 25.04.2012. a korraldusega nr 259. Sarnased menetlustoimingud viidi läbi ka Harju ja Pärnu maakondades. Maakonnaplaneeringutega planeeritakse uut Rail Baltic raudteeliini mitut kohalikku omavalitsust läbiva joonehitisena, lahenduste põhjal toimub Rail Balticu Euroopa standardse rööpmelaiusega (1435 mm) avaliku raudtee projekteerimine ja rajamine Eesti piires. Kavandatav raudtee läbib Eestit põhja-lõuna suunalisena, kulgedes Muuga sadama piirkonnast Läti riigipiirini.
Paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega viiakse läbi KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlustega maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel. Ühtlasi annab KSH sisendi leevendusmeetmete väljatöötamiseks. Planeeringualaks on Rapla maakond. Rail Baltic trassi koridori rööbastee kogupikkuseks Rapla maakonnas on ligikaudu 55 km.
Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine” kehtestaja on Rapla maavanem, maakonnaplaneeringu koostaja (koostamise korraldaja) on Rapla Maavalitsus (Tallinna mnt 14, 79513 RAPLA, telefon 484 1100, e-posti aadress See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).
Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 18.07 – 15.08.2016. Digitaalselt on materjalid kätte saadavad Rapla Maavalitsuse koduleheküljel http://rapla.maavalitsus.ee/et/rail-baltic-raudtee-trassikoridori-asukoha-maaramine ja Rail
Baltic projekti portaalis http://railbaltic.info/et/materjalid. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda: Rapla Maavalitsuses, Kehtna Vallavalitsuses, Raikküla Vallavalitsuses, Järvakandi Vallavalitsuses, Rapla Vallavalitsuses, Juuru Vallavalitsuses ja Kohila Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal. Ülejäänud maakonna omavalitsustes, mida Rail Balticu trass ei läbi, on planeeringu materjalidest võimalik paberkandjal tutvuda seletuskirja ning maakonna joonisega.

Avaliku väljapaneku järgsete avalike arutelude toimumise ajad ja kohad.

 
Teated

OÜ Raikküla Farmer teatab, et alustatakse lägalaotustöödega oma põldudele alates 16. aprillist kuni 13. maini 2018.


 

23.-24.04.2017 elanike küsitluse lõpptulemus

(e-hääled + paberhääletus).
Rahvahääletuse tulemused Rapla valla lehel.


Alates 10. aprillist 2017 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor Raikküla vallas.
Lähemalt loe siit.

Hajaasustuse programmist toetatud projektid.


Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmine Märjamaa vallale.

Avalik tutvustus
Küsitluse korraldamine
Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 137
Raikküla Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 52
Raikküla Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 46
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (piiride muutmine) EELNÕU
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (küsitluse tulemuste kinnitamine) EELNÕU ja LISA

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2017 määrus nr 84 „Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega"


29. mail 2014 võttis Raikküla Vallavolikogu vastu määruse nr 13 "Lumetõrje teostamise kord Raikküla valla erateedel".
Erateel lumetõrjetööde teostamiseks tuleb hiljemalt 01. septembriks esitada vormikohane avaldus Raikküla Vallavalitsusele.
Kui olete eelmistel hooaegadel juba avalduse esitanud, siis korduvalt enam esitada pole vaja.


Raikküla Vallavalitsus müüb otsustuskorras Postimaja kinnistu Purku küla keskuses.Kinnistul asub kivimaja, krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist. Ehitusalune pind 327 m2, kõrgus 2.90 m, netopind 265 m2. Lähedal asub kauplus, raamatukogu, lasteaed ja bussijaam. Raplast 17 km. Lisainfo telefonil 511 6033 (Uno Markson) ja Kinnisvaraportaalis.


Viimati lisatud pildid