Peretoimingud Raikküla vallas

Raikküla vallas saab peretoiminguid teha Raikküla Vallavalitsuses Tamme külas E-N 8-17 (lõuna 12-12.30) ja R 8-14 (lõunat ei ole). 
Info tel 4865560 või 4865598 ja e-post raikkyla @ raikkyla.ee

Sünni registreerimine

Lapse sünni registreerimiseks tuleb esitada ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusele isiklikult sellekohane avaldus.

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.

Alates 01. juulist 2010 ei väljastata enam sünnitunnistust, selle asemel väljastatakse avaldajate soovil sünnitõend.
Sünni registreerimisel tekib vanemal lapse suhtes hooldusõigus. Hooldusõigus jaguneb isiku- ja varahoolduseks. Kui vanemad ei ole abielus, saavad nad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

Lapse sünni registreerimiseks on vaja kaasa võtta:
1) ID kaart või pass;
2) meditsiiniline sünnitõend lapse sünni kohta;
3) teise lapsevanema lihtkirjalik nõusolek lapse nime kohta (kui vanemad on abielus ja sündi tuleb registreerima ainult üks abikaasadest)
Avaldused ja kõik dokumendid tuleb esitada eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitada koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Sünnikande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille´ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Vaata voldikut kuidas registreerida lapse sündi.


Raikküla vald maksab vormikohase avalduse alusel sünnitoetust 200 eurot Raikküla vallas Rahvastikuregistri andmetel elukohta omava lapse kohta. Raikküla Vallavolikogu 27.02.2014 määruse nr 8 alusel makstakse toetus kahes osas: pool (100€) makstakse vanemale pärast lapse sünni registreerimist vallavalitsuse korralduse alusel ja teine pool (100€) lapse ühe aastaseks saamisel tingimusel, et laps on jätkuvalt Rahvastikuregistri andmetel Raikküla valla elanik.

Surma registreerimine

Surma registreerimiseks on vaja kaasa võtta :
1) arstlik surmateatis
2) surnud isiku pass ja/või ID-kaart;
3) surnu abielutunnistus, kui surnu oli abielus;
4) avaldaja ID-kaart või pass.
Alates 01. juulist 2010 ei väljastata enam surmatunnistust, selle asemel väljastatakse avaldaja soovil surmatõend. Surmatõendit ei väljastata surnult sündinud lapse kohta Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis.
Surma registreerimiseks esitab seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates perekonnaseisuasutusele kirjaliku avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.
Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Raikküla vald maksab avaldajale vormikohase avalduse alusel matusetoetus 64 eurot, kui surnud isiku elukoht oli surma hetkel Rahvastikuregistri andmetel Raikküla vallas.

Elukoha registreerimine Raikküla valda

Elukoha registreerimiseks on tarvis esitada elukohateade.
Elukohateate esitamiseks on neli võimalust:
1. Saata elukohateade digitaalselt allkirjastatuna e-postile raikkyla @ raikkyla.ee
Elukohateate e-postiga saatmiseks tuleb:
1) laadida alla ja täita ära elukohateade;
2) allkirjastada blankett ID-kaardiga (Loe lähemalt ID-kaardiga allkirjastamise kohta www.id.ee)
3) saata aadressile raikkyla @ raikkyla.ee   Dokument peaks olema soovitavalt DigiDoc formaadis.
2. Täita elukohateade riigiportaalis www.eesti.ee  kasutades rahvastikuregistri e-teenuseid.
3. Täita elukohateade Raikküla Vallavalitsuses aadressil Tamme küla Raplamaa
E-K 8-17, N 8-18 (lõuna 12-13) ja R 8-14.  (kaasa võtta isikut tõendav dokument);
4. Saata elukohateade postiga aadressil Raikküla Vallavalitsus Tamme küla 78403 Raplamaa.
Elukohateate postiga saatmiseks tuleb:
1) printida välja ja täita trükitähtedega elukohateade;
2) lisada koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
3) saata dokumendid postiga aadressil: Raikküla Vallavalitsus Tamme küla 78403 Raplamaa.

Täiendav meelespea elukohateate esitajale:
1) Kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik, tuleb teatele võtta ruumi omaniku
(või kõikide ruumi kaasomanike) nõusolek või esitada üürileping või muu dokument,
mis kinnitab ruumi kasutamise õigust elukohateatele kantud isikute poolt.
2) Alaealise vanemast või eestkostjast erineva elukoha kandmiseks rahvastikuregistrisse
tuleb esitada vanema või eestkostja kirjalik nõusolek.
3) Soovituslik on elukohateate pöördel statistiliste andmete teatamine teate esitaja rahvuse,
emakeele, hariduse ja tegevusala kohta.

Vaata voldikut kuidas registreerida elukohta.

Lisainfo

Siseministeeriumi kodulehel: Perekonnaseisutoimingud
Rapla Maavalitsuse kodulehel: Perekonnaseisutoimingud


 
Teated

23.-24.04.2017 elanike küsitluse lõpptulemus

(e-hääled + paberhääletus).
Rahvahääletuse tulemused Rapla valla lehel.


Alates 10. aprillist 2017 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor Raikküla vallas.
Lähemalt loe siit.

Hajaasustuse programmist toetatud projektid.


Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmine Märjamaa vallale.

Avalik tutvustus
Küsitluse korraldamine
Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 137
Raikküla Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 52
Raikküla Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 46
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (piiride muutmine) EELNÕU
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (küsitluse tulemuste kinnitamine) EELNÕU ja LISA

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2017 määrus nr 84 „Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega"


 


Raikküla Vallavalitsus müüb otsustuskorras Postimaja kinnistu Purku küla keskuses.Kinnistul asub kivimaja, krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist. Ehitusalune pind 327 m2, kõrgus 2.90 m, netopind 265 m2. Lähedal asub kauplus, raamatukogu, lasteaed ja bussijaam. Raplast 17 km. Lisainfo telefonil 511 6033 (Uno Markson) ja Kinnisvaraportaalis.


Viimati lisatud pildid